مدیر شهرداری منطقه شش

نام: مهدی

نام خانوادگی: مراد حسینی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مهدی مرادحسینی