شهرداران منطقه از ابتدا تا کنون

جناب آقای مسعود اژدری از بدو تأسیس منطقه یعنی سال ۸۱ تا سال ۸۳ مدیریت این منطقه را به عهده داشته اند.
جناب آقای سید سعید باب المراد از سال ۸۳ تا آذر ۸۶ مدیریت این منطقه را به عهده داشته است.
جناب آقای حسین اچرش از بهمن ماه ۸۶ تا ۲۹ فروردین ۹۱ مدیریت این مجموعه را به عهده داشتند.
جناب آقای قاسم الهایی از ۲۹ فرودین ماه ۹۱ تا خرداد ۹۳ مدیریت این مجموعه را به عهده داشتند.
جناب آقای عباس نواصری از خرداد ۹۳ تاکنون مدیریت این مجموعه را به عهده دارند.