اخذ پروانه ساخنمان

مـدارک مـورد نیـاز جهت اخـذ اصـلاحیه پروانه

 

1- اصل گزارش کارشناس شهرداری.

2- اصل برگ محاسبات درآمد.

3- ارسال نامه بیمه و پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی شعبه 6 و ارائه اصل فیش و نسخه دوم برگ بیمه به شهرداری .( آدرس سازمان بیمه در زیر برگه نامه بیمه ذکر شده است.)

4- فتوکپی از کلیه صفحات نوشته دار سند مالکیت و در صورت اخذ سند مالکیت ششدانگ و یا در صورت انتقال ، فتوکپی از صفحه انتقالات سند مالکیت.

5- فتوکپی از وکالت نامه و ارائه اصل آن.( در صورت داشتن وکالت از مالک اصلی ).

6- فـتوکپی از شناسنامه مالک و یا مالکین و ارائه اصل آن.

7- فتوکپی از کلیه فیشهای پرداختی درآمد ، نوسازی ، آتش نشانی ،خزانه و آموزش و پرورش (و اصل فیش ها)

8- ارائه نقشه کامل ملک مورد نظر با نظارت مهندس ناظر و ارائه 2 برگ فرم تاييد شده تعهد نظارت در دفترخانه.

9- ارائه نامه ازآتش نشانی .

10- ارائه نامه از مهندس ناظر جهت تحویل پروانه .

11- ارائه یکعدد پوشه روغنی معمولی .