معرفی سرپرست شهرداری منطقه شش

نام: عبدالامیر

نام خانواگی: کعبی

 

 

 

 

 

 
عبدالامیر کعبی