معرفی سرپرست شهرداری منطقه شش

نام: غلامرضا

نام خانواگی: سودانی

 

 

 

 

 

 
غلامرضا سودانی