سرپرست شهرداری منطقه شش

نام: سید صاحب

نام خانوادگی: موسوی

سید صاحب موسوی